Recent Posts

Posts RSS

ห้องนี้สำหรับคนรักสุนัข

  • ชิวาวา - จะเห็นได้ว่าเซเลบฯในฮอลลี้วู้ดหลายคนชอบหิ้วเจ้ามะหมาตัวเล็กกระจิ๊ดริดไว้ในกระเป๋าข้างกาย เจ้ามะหมาที่ว่านั่นจะเป็นพันธุ์ใดไม่ได้เลย หากไม่ใช่พันธุ์ชิวาวา ...
    5 ปีที่ผ่านมา
Custom Search

แนวข้อสอบ จิตวิทยา

แนวข้อสอบ จิตวิทยา
1. ข้อใดกล่าวความหมายของพฤติกรรมได้ถูกต้อง
ก. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยรู้ตัว
ข. ข. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยที่ไม่รู้ตัว
ค. ค. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยที่ผู้อื่นสังเกตได้
ง. ง. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยที่ผู้อื่นสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม

2. Leกrning ขy งoing เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาใด
ก. Rogers
ข. Mกslow
ค. John งewey
ง. Freuง

3. มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดผู้ใด
ก. Mกslow
ข. Skinner
ค. Povlov
ง. Wกtson

4. ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสาเหตุมาจากข้อใดเป็นสำคัญ
ก. พันธุกรรม
ข. สิ่งแวดล้อม
ค. การได้เรียนรู้
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.

5. มนุษย์ทุกคนเกิดมาเปรียบเสมือนผ้าขาวเป็นแนวคิดของใคร
ก. รุสโซ
ข. เพียเจท์
ค. สกินเนอร์
ง. ฟาฟลอพ

6. ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพ คือนักจิตวิทยาในข้อใด
ก. รุสโซ
ข. ฟรอยด์
ค. ธอร์นไดค์
ง. สกินเนอร์

7. บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาผู้ใด
ก. รุสโซ
ข. ฟรอยด์
ค. ธอร์นไดค์
ง. สกินเนอร์

8. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาผู้ใด
ก. รุสโซ
ข. ฟรอยด์
ค. ธอร์นไดค์
ง. สกินเนอร์

9. การเรียนรู้คืออะไร
ก. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ข. การเกิดความคิด
ค. การเกิดความจำ
ง. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

10. ยิ่งฝึกหัดทำมาก ๆ ยิ่งเกิดการเรียนรู้ ตรงกับทฤษฎีของใคร
ก. ฟาฟลอพ
ข. ฟอร์ยด์
ค. สกินเนอร์ ง. ธอร์นไดค์

11. วุฒิภาวะ หมายถึงอะไร
ก. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ข. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
ค. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากสิ่งแวดล้อม
ง. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากพฤติกรรม

12. การพัฒนาการ คือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากข้อใด
ก. พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ข. พันธุกรรมและวุฒิภาวะ
ค. พันธุกรรมและประสบการณ์ ง. วุฒิภาวะและประสบการณ์

13. การแบ่งการพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piกjet) ขั้นปฏิบัติโดยใช้นามธรรมได้อายุช่วงใด
ก. 4-7 ปี
ข. 5-9 ปี
ค. 7-11 ปี
ง. 11-17 ปี

14. ผู้คิดค้นเกณฑ์วัดระดับสติปัญญา (I.Q.) คือผู้ใด
ก. บิเนต์ (ขinet)
ข. สเติรน์ (Stern)
ค. จอห์น ดิวอี้ (John งewey)
ง. เพียจท์ (Piกjet)

15. จิตวิทยาหมายถึงข้อใด
ก. การช่วยให้บุคคลได้มีความรู้ดีขึ้น
ข. ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ
ค. ศาสตร์ที่ว่าด้วยการรู้จักผ่อนคลายอารมณ์
ง. ถูกทุกข้อ

16. ข้อใดคือวิธีการหาความสัมพันธ์ของจิตวิทยา
ก. วิธีวัดทางจิตวิทยา ข. การสังเกตในสภาพธรรมชาติ
ค. การสังเกตด้วยวิธีการทางคลีนิค ง. การบริการสารสนเทศ

17. เป้าหมายของการใช้จิตวิทยาคือข้อใด
ก. ให้บุคคลเข้าใจปัญหาของตนทุกด้าน
ข. ให้บุคคลสามารถอยู่ในสังคมได้
ค. บุคคลสามารถเลือกอาชีพได้
ง. บุคคลสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีทุกด้าน

18. ข้อใดไม่ใช่หลักของการใช้จิตวิทยาในตัวบุคคล

ก. จัดให้ใช้จิตวิทยากับทุกคน
ข. ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง
ค. จัดให้บุคคลที่มีปัญหา
ง. จัดบริการอย่างต่อเนื่อง

19. การจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กเป็นการบริการด้านใด
ก. จัดวางตัวบุคคล
ข. การให้คำปรึกษา
ค. การให้บริการสารสนเทศ
ง. การติดตามและประเมินผล

20.ความสำเร็จของการแนะแนวคนในชาติให้ร่วมมือกันต้องอาศัยข้อใด
ก. รัฐบาล
ข. ครู
ค. ทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
1.ง 2.ค 3.ก 4.ง 5.ก 6.ข 7.ก 8.ง 9.ง 10.ก
11.ไม่แน่ใจ 12.ก 13.ค 14.ก 15.ข 16.ก 17.ข 18.ค 19.ก 20.ง

6 ความคิดเห็น:

Charj Ponsena กล่าวว่า...

11 ก

Charj Ponsena กล่าวว่า...

11 ก

Chonthacha Khanthahong กล่าวว่า...

ข้อ 8 ตอบ ค ธอร์นไดค์ ค้ะ

Unknown กล่าวว่า...

บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นแนวคิด สกินเนอร์
การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

kanokkan sophachan กล่าวว่า...

บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นแนวคิด สกินเนอร์
การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

Prach_PK D.O. กล่าวว่า...

13: ตอบ ง ปะ 7-11 ปี เป็นรูปธรรม
11 ปีขึ้นไป เป็นนามธรรม

แสดงความคิดเห็น

บล็อกดีๆที่อ่านเจอมา

  • ปวดหลัง - * อาการปวดหลังร่วมกับแขนขาชาไม่มีแรง* กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ซึ่งลักษณะอาการดังกล่าวเป็นไปได้ว่าไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ทางที่ดีควรรีบปรึก...
    1 ปีที่ผ่านมา
  • สับปะรดประหลาด ออกผล 7 ลูกในก้านเดียว - โดยพบว่าสับปะรดก้านดังกล่าว นับจำนวนได้ 7 ลูกในก้านเดียว ลักษณะผลมีขนาดเล็กแต่ขายได้ แต่ก็เพิ่งเคยเจอก้านเดียวที่ออกผลแยก 7 ลูก เชื่อว่าเป็นสิ่งดีที่ทำให้...
    1 ปีที่ผ่านมา